Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

12. 9. 2017

1  Základní ustanovení

Školní jídelna Trojanovice č. 345 poskytuje stravovací služby:

 • dětem a žákům škol a školských zařízení,
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace,
 • v rámci hostinské činnosti poskytuje stravovací služby jiným fyzickým osobám.

 

Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, novelizována vyhl. č. 602 od 1.1.2007, vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin

 

2  Podrobnosti k výkonu

2.1. Práv a povinností dětí a žáků

 • každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně za dotovanou cenu (cena za potraviny)
 • děti a žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze v době školní docházky, dospělí po 3 odpracovaných hodinách
 • děti v MŠ musí odebírat stravu v době své přítomnosti v zařízení
 • pokud si zákonní zástupci dítěte nebo žáka nestihnou v první den neplánované nepřítomnosti (např. nemoci) odhlásit stravu, mohou si ji odebrat do jídlonosičů, v čase tomu stanoveném tímto vnitřním řádem
 • druhý a další[ú1]   dny  nepřítomnosti ve škole, nejsou považovány za pobyt ve škole a strávník nemá nárok na dotovanou cenu a budou mu k ceně stravného doúčtovány režijní náklady (tj. + 27 Kč)
 • strávníci se stravují v jídelně a nemohou odebírat stravu do jídlonosičů
 • strávníci docházející do školní jídelny dodržují pravidla slušného chování, stolování, chovají se ukázněně, neběhají, neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jejich pád
 • jídlo a nápoje konzumují u stolu v sedě
 • strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k dojídání

 

 

2.2  Práv a povinností zákonných zástupců

 • zákonný zástupce může vznášet dotazy a připomínky
 • případné problémy řešit přímo s vedoucí školní jídelny
 • dodržují platební podmínky stanovené tímto vnitřním řádem
 • dbají na správné odhlašování stravy
 • zákonný zástupce nezletilého strávníka, vstupuje při přihlašování ke školnímu stavování ve školní jídelně se školou do právního stavu a obě strany se tak zavazují k poskytování/odběru stravovacích služeb dle právních předpisů (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování) a rovněž pokynů stanovených vnitřními předpisy školy, které mimo jiné obsahují rovněž podmínky odhlašování/přihlašování jídel viz provoz a vnitřní režim školní jídelny

2.3 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci

 • dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, dle pokynů ředitele školy (rozvrh dozorů v ZŠ je vyvěšen na nástěnce u vchodu do jídelny),
 • dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně, hygienických a kulturních stravovacích návyků,
 • sledují plynulost výdeje stravy, dodržování hygienických pravidel vydávajícího personálu, jejich pracovní oblečení, čistotu, rukavice apod.,
 • zamezují vstupu zákonných zástupců do školní jídelny
 • zákonní zástupci, kteří si přišli[ú2]  vyzvednout neodhlášenou stravu, si rozloží jídlonosič na tác k tomu určený a podají ho vydávajícímu personálu, který jim stravu vydá
 • sledují odnášení použitého nádobí do odkládacího okénka
 • regulují osvětlení a větrání
 • z jídelny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle a další drobný inventář)
 • dbá na bezpečnost strávníků

 

 

3    Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Provoz školní jídelny zajišťují:  -     Jana Vachalová /vedoucí jídelny, kuchařka/

 •   Miluše  Uhlářová /kuchařka/
 •   Daniela Uhlářová /kuchařka/
 •   Eva Volná /kuchařka/
 •   Jarmila Gvardová /pracovnice v provozu/
 •   Jana Knebelová /pracovnice v provozu, domovnice MŠ Trojanovice 362 /
 •  Věra Mimochodková /kuchařka, domovnice MŠ Trojanovice 343/

 

 

 

3.1  Provozní doba ve školní jídelně

Provozní doba školní kuchyně je od 6.00 hod. do 15.00 hod. (pondělí až pátek). (Při přípravě složitějšího jídelníčku od 5.30 po dohodě s ředitelkou).

Provoz školní jídelny bude uzavřen v době letních a zimních prázdnin (rozsah určí ředitel školy dle dohody se zřizovatelem). Strávníkům (zákonným zástupcům) bude tato skutečnost oznámena (např. písemným sdělením, umístěným na vývěsce v prostorách šaten).

 

3.2  Způsob přihlašování a odhlašováni obědů

3.2.1 Přihlášky ke stravování

 • v MŠ přihlášku ke stravování dostanou zákonní zástupci při přijetí dítěte do zařízení a vyplněnou jí odevzdají do konce června
 • v ZŠ žáci dostanou přihlášku v prvním ročníku, která pak platí po celou dobu docházky
 • noví strávníci během školního roku, si vyžádají přihlášku u vedoucí jídelny
 • každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a obdrží kopii provozního řádu školní jídelny. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky.

 

 

3.2.2  Odhlášky ze stravování

 • MŠ Trojanovice 345 se strava odhlašuje zapsáním do omluvného listu, který se nachází v šatnách u obou tříd, nebo mohou omlouvat také telefonicky či SMS zprávou na mobilním čísle určenému k omlouvání stavy 732 321 366 případně na č. 556 835 722 (nestačí jen nahlásit paní učitelce).

 

 • pro ZŠ a MŠ Trojanovice 343 a 362 se odhlašuje strava na mobilním čísle určenému k omlouvání stravy 732 321 366 příp. na č 556 835 722, nebo přímo v kuchyni v budově MŠ Trojanovice 345 (nestačí jen nahlásit paní učitelce).

 

 • Povinností zákonných zástupců je si pamatovat, na jakou dobu dítě omluvili a v případě pokračování nepřítomnosti opět stravu odhlásit (platí pro MŠ i ZŠ).

 

 • Strava se omlouvá den předem do 14.00 hod.

 

 • Pouze po víkendu a po svátcích se omluvy přijímají do 7 hod. ráno.

 

 • Pokud dítě náhle onemocní a zákonní zástupci si nestihnou odhlásit oběd ve stanoveném čase, mohou si odebrat oběd pouze v první den nemoci do podepsaných jídlonosičů (v čase tomu určeném).

 

 • Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá a strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. Propadlá strava je rozdána mezi ostatní děti a žáky na přídavky.

 

 • V době svátků, prázdnin, popř. ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen

 

 • Pokud se dítě u nás stravovalo a rozhodnete se stravování ukončit, musíte tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ.

 

Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu (cena za potraviny) má strávník pouze v případě přítomnosti ve škole a v prvý den omluvené (neplánované) nepřítomnosti.  Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí (ve stanoveném čase), nebo vůbec a školní jídelna pro strávníka jídlo připravuje, uhradí strávník nebo jeho zákonný zástupce poplatek v celkové výši, tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem tj. +27,- Kč a to i v případě, že si strávník oběd nevyzvedne.

Za ukončený kalendářní měsíc bude srovnávána docházka ZŠ či MŠ s evidencí školní jídelny. K neodhlášeným obědům pak budou doúčtovány režijní náklady. Zákonní zástupci obdrží obálku z částkou  dle počtu neodhlášené stravy a následně jí uhradí v hotovosti účetní v ZŠ, nebo vedoucí jídelny v MŠ Trojanovice 345.

3.3  Úhrada stravného

 1. Platba z účtu
 • Stravné i školné se platí inkasem z Vašeho bankovního účtu.
 • Do 15. září  si u Vašeho peněžního ústavu, kde máte svůj účet, podepíšete nebo prostřednictvím internet.bankovnictví zadáte souhlas k povolení inkasa a nahlásíte číslo našeho sběrného účtu u české spořitelny 0100032931/0800 bez variab. symb.
 • Inkasní limit mezi jednotlivými inkasy má být nejlépe 25 nebo jednou za měsíc. Na účtu musíte mít 1300,- Kč pro MŠ (i se školným). Pro ZŠ 600 Kč.
 • Inkaso bude probíhat 20. den v daném měsíci (plná výše zálohy musí být na Vašem účtu k dispozici vždy mezi 17. až 23. dnem v měsíci).
 • Pokud měníte banku nebo máte nové číslo účtu, je nutné tuto změnu nahlásit u vedoucí ŠJ a povolit inkaso
 • Svolení k inkasu se o prázdninách neruší.
 • Platby se vybírají zálohově na následující měsíc.
 • První platba proběhne 20. srpna, kdy bude stržena plná částka na následující měsíc září. Další platby pak budou poníženy o odhlášené obědy (tj. 20. 10. bude listopadová záloha ponížena o vrácené stravné za září).
 • Noví strávníci uhradí platbu v hotovosti vedoucí ŠJ.
 • Na sběrný účet nelze zasílat platby příkazem.
 • Všechny platby musí být uhrazeny do konce kalendářního měsíce na měsíc následující.
 • Pokud máte v MŠ a ZŠ sourozence, stravné je sloučeno do jedné částky + školné.

 

 

 1.  Hotovostní platby
 • Platba v hotovosti bude přijímána jen ve výjimečných případech od 20. do 25. dne v měsíci u vedoucí ŠJ nebo přímo u účetní v ZŠ na základě vystavení dokladu o zaplacení.

 

 1.  Neuhrazení stravného
 • Nedojde-li k provedení inkasa z Vašeho bankovního účtu, bude strávníkovi vystavená obálka s dlužnou částkou a s termínem zaplacení. Tuto částku uhradíte v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo paní účetní v ZŠ n zasláním na účet 86- 6356770257/0100.
 • Při nedodržení termínu zaplacení bude strávníkovi automaticky odhlášena následující strava až do uhrazení požadované částky.
 • Všichni strávníci musí mít do konce kalendářního měsíce zaplacenou zálohu na měsíc následující.
 • Pokud nebude mít strávník včas zaplaceno, není jídelna povinna stravování poskytovat. 
 • Při opakovaném neuhrazení stravného bude strávník vyloučen ze stravování. (v MŠ může být i ukončeno předškolní vzdělávání).
 • V případě, že rodiče po opakovaném upozornění dlužnou částku neuhradí, bude dluh vymáhán prostřednictvím zřizovatele tj. Obecního úřadu v Trojanovicích.
 •  Při neplacení stravného u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné je postupováno takto:
 • a)zákonný zástupce je vyzván k uhrazení dluhu
 • b) pokud ani poté dluh nezaplatí je postupováno podle §142a/1 občanského soudního řádu a je mu zaslána tzv. předžalobní výzva
 • c) pokud ani poté dluh neuhradí, je podána žaloba k soudu

 

 1.  Vrácení přeplatků
 • Případné přeplatky Vám budou vráceny zpět na účet.

 

3.4   Úplata za stravování

Zařízení školního stravování zabezpečují hmotnou péči pro děti a žáky pouze v době pobytu ve škole (finanční limit potravin). Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte nebo žáka a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a žák (zástupce žáka) může odebrat stravu pouze za plnou cenu, tj. včetně režijních nákladů.

Sazby stravného

Vycházejí z finančních limitů na nákup potravin ve znění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování takto:

 

MŠ celodenní           32,- Kč   (přesnídávka, oběd, svačina)

MŠ polodenní          25,- Kč (přesnídávka, oběd)

MŠ svačinka             7.- Kč

MŠ celoden. 7let      34,- Kč

MŠ poloden. 7let     27,- Kč

MŠ svačinka 7let        7,- Kč

ZŠ 1.- 4.ročník.        21,- Kč

ZŠ 11let                   23,- Kč

ZŠ 5. ročník.            23,- Kč

Zaměstnanci školy   27,- Kč

Cizí strávnici            55,- Kč

Podle vyhlášky č.107/2005 o školním stravování, která určuje výživové normy a finanční limity pro školní stavování, patří děti, které dosáhnou v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) 7-mi nebo 11-ti let do vyšší kategorie.                

 

3.5   Výdej stravy

Jídlo se připravuje v MŠ Trojanovice 345 a do ZŠ Trojanovice 362, MŠ Trojanovice 343 a  MŠ Trojanovice 362 se dováží. Dovoz zajišťuje obec.

 pro děti v MŠ 345:                          8.45 - dopolední svačinka

                                                       11.30 - oběd

                                                       14.15 - odpolední svačinka

odběr do jídlonosičů:                     11.10 - 11.25 pro MŠ 345

 

pro děti v ZŠ:                                 11.40 - 13.45 hod.

odběr do jídlonosičů:                     12.00 - 12.30 pro ZŠ

 

pro děti v MŠ 343:                            8.45 - dopolední svačinka

                                                        11.30 - oběd

                                                        14.15 - odpolední svačinka

odběr do jídlonosičů:                     11.30 - 11.45 pro MŠ 343

Dopolední svačinka pro MŠ Trojanovice 343 se připravuje přímo ve výdejně stravy MŠ 343. Oběd a odpolední svačinka se připravují v MŠ 345 a do MŠ 343 se dováží.

 

pro děti v MŠ 362:                          8.45 - dopolední svačinka

                                                      11.30 - oběd

                                                      14.15 - odpolední svačinka

      odběr do jídlonosičů:                    11.15 - 11.25 pro MŠ 362

 

výdej cizích strávníků probíhá v době po expedici jídla pro ZŠ a MŠ Trojanovice 343, MŠ 362, výdeji do jídlonosičů MŠ Trojanovice 345 vždy tak, aby se tyto provozy nezkřížily. Jídlo pro cizí strávníky se vydává do termonosičů tak, aby byla zachována převozní teplota, odvoz zajišťuje obec.

 

 1.   Dotazy, připomínky
 • dotazy, připomínky, případné problémy řešte přímo s vedoucí školní jídelny

 

 1.  Jídelní lístek
 • jídelní lístek je na každý týden vyvěšen v MŠ v šatnách na nástěnce a na webových stránkách mateřské školy, v ZŠ u vchodu do jídelny a hlavního vchodu do ZŠ a na webových stránkách
 • změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.
 • jídelníček obsahuje informace o alergenech přítomných v podávané stravě a nápojích
 • alergeny jsou značeny pomocí číselných kódů a seznam alergenů je vyvěšen vedle jídelních lístků na nástěnkách

 

 

3.8   Pitný režim

 • pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu v MŠ
 • k dispozici je várnice s čajem, džusem, sirupem apod. a plastový barel s pitnou vodou
 • nápoje i voda jsou denně měněny a během dne doplňovány
 • nádoby jsou denně vymývány a jednou týdně desinfikovány (ponořením do desinfekčního prostředku dle návodu výrobce a pak řádně umyté čistou vodou)

 

3.9   Stravovací omezení strávníků

Pokud strávník nemůže ze zdravotních důvodů pobírat stravu ze zařízení školního stravování, je zákonný zástupce povinen prokázat tuto skutečnost lékařským potvrzením z uvedením důvodu omezení a smí si donášet vlastní stravu za sjednaných podmínek:

 • s rodiči bude sepsáno prohlášení o zdravotní nezávadnosti donášené stravy a zproštění zodpovědnosti školní jídelny za zdravotní stav dítěte.
 • stravu si rodiče donesou v čistých jídlonosičích označených jménem dítěte.
 • zaměstnanci školní jídelny jídlonosič označí štítkem dieta a datem a na vymezeném tácku uloží do mléčné lednice.
 • před výdejem bude strava ohřáta na požadovanou teplotu a podána dítěti.
 •   Organizace výdeje
 • vstup do jídelny mají jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
 • dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy (rozvrh dozorů v ZŠ je vyvěšen na nástěnce u vchodu do ZŠ a do jídelny),
 • ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled,
 • strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vracení nádobí.
 • z jídelny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenic a další drobný inventář)
 • za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude požadována náhrada

 

3.11   Úklid

 • běžný úklid během výdeje zajišťují pracovnice školní kuchyně
 • úklid po skončení výdeje zajišťuje škola

 

3.12. Likvidace zbytků

 • zbytky jsou denně likvidovány a odnášeny, jsou ukládány do označených, omyvatelných nádob

 

4   Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí/žáků

 

 • Za bezpečnost dětí a ochranu zdraví dětí/žáků zodpovídá pedagogický dozor ve školní jídelně
 • Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj, nebo upadnuvší jídlo apod.) strávník nebo dozor okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • Pedagogický dozor dbá na ukázněnost strávníků a bezpečnost při přenášení jídla, zamezuje běhání a vykonávání jiných činností, které by mohly způsobit pád
 • Úrazy a nevolnost jsou strávníci, případně svědci těchto události, povinni okamžitě nahlásit dozoru na jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření
 • Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí/žáků, ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí jsou součástí školního řádu ZŠ i MŠ

 

– Jestliže se žák/dítě cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo v ohrožení, má právo požádat o pomoc či radu učitelku či jiného zaměstnance školy, ke kterému má důvěru.

– Projevy šikany, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány. Jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a jako takové budou posuzovány.

– Z důvodů ochrany zdraví dbají žáci hygienických zásad. Zejména před jídlem a po použití toalety si umývají ruce.

 

 5   Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany dětí a žáků

 • strávníci jsou povinni šetřit vybavení školní jídelny a používají ji jen za účelem stravování
 • strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny
 • strávnici jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny
 • škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí
 • úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit

 

 6   Závěrečná ustanovení

1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou žáci, jejich zákonní zástupci, zaměstnanci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu školní jídelny a v šatnách MŠ, na webových stránkách  MŠ a ZŠ  a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.

3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny ředitelky školní jídelny a příslušného dozoru.

4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 10. 2015

 

 

 

 

 

 [ú1]

 [ú2]